Е.В. Удовенко, О.Ф. Краецкая, С.Н. Борисевич, О.Н. Ринейская
УО «Брянский государственный технический университет», УО «Белорусский государственный медицинский университет»
В статье отражено влияние 5-ти металлокомплексных соединений производных алкенилимидазола и 2-х лекарственных препаратов, обладающих антигипоксическими свойствами (гипоксен, мексидол), на продолжительность жизни мышей в условиях острой гипобарической гипоксии (ОГБГ).
ключевые слова: острая гипоксия, производные алкенилимидазола, антигипоксанты

для цитирования: Е.В. Удовенко, О.Ф. Краецкая, С.Н. Борисевич, О.Н. Ринейская. Влияние металлокомплексных производных алкенилимидазола на выживаемость мышей в условиях гипобарической гипоксии. Неотложная кардиология и кардиооваскулярные риски, 2019, Т. 3, № 1, С. 563–567

Influence of metal complex derivatives of alkenyl imidazole on the survival of mice under conditions of hypobaric hypoxia
E.V. Udovenko, O.F. Kraetskaya, O.N. Ryneiskaya, S.N. Borisevitch
To study the influence of five metal complex compounds, derivatives of alkenyl imidazole, and two pharmaceutical drug products with the antihypoxic properties (hypoxen, mexidol) on the lifespan of mice under conditions of acute hypobaric hypoxia (AHBH).
keywords: acute hypoxia, alkenyl imidazole derivatives, antihypoxants

for references: E.V. Udovenko, O.F. Kraetskaya, O. N. Ryneiskaya, S.N. Borisevitch. Influence of metal complex derivatives of alkenyl imidazole on the survival of mice under conditions of hypobaric hypoxia. Neotlozhnaya kardiologiya i kardioovaskulyarnye riski [Emergency cardiology and cardiovascular risks], 2019, vol. 3, no. 1, pp. 563–567

1. Udovenko E.V. Izuchenie vliyaniya novych proizvodnych 1-alkenilimidazola na prodolzhitel’nost’ zhizni i fizicheskuyu rabotosposobnost’ myshey v usloviyach ostroy gipobaricheskoy gipoksii [Study of the effect of new 1-alkenylimidazole derivatives on the lifespan and physical performance of mice under conditions of acute hypobaric hypoxia] : Diss. kand. biol. nauk. DSP. Bryansk, 2009, 140 s. (in Russian).
2. Shachmardanova S.A. Farmakologicheskaya korrekziya gipoksicheskich sostoyaniy metallokompleksnymi proizvonnymi N-alkenil-, N-propargilimidazolov i 3-gidroksipiridina [Pharmacological correction of hypoxic states by metal complex pro-vertebral N-alkenyl, N-propargylimidazoles and 3-hydroxypyridine] : Avtoref. dis. dokt. boil. nauk: 14.03.06. Moskva, 2018, 47 s. (in Russian).
3. Smirnov V.S., Kuz’mich M.K. Gipoksen. SPb. ; M., 2001, s. 123. (in Russian).
4. Voronina T.A., Smirnov L.D., Dyumaev K.M. Neyropsichotropnye effekty antioksidantov i perspektivnye oblasti ich klinicheskogo primeneniya [Neuropsychotropic effects of antioxidants and promising areas of their clinical use]. Chelovek i lekarstvo : tez. dokl. Ross. naz. kongr. Moskva, 1997, s. 251. (in Russian).
5. Voronina T.A., Smirnov L.D., Dyumaev K.M. Vozmozhnosti primeneniya meksidola veksperimental’nych usloviyach [The possibility of using Mexidol in experimental conditions]. Chelovek i lekarstvo : tez. dokl. VII Ross. naz. kongressa. Moskva, 2000, s. 483. (in Russian).
6. Tregub P.P., Kulikov V.P., Bespalov A.G., Vvedensky A.J., Osipov I.S. Neyroprotektivnaya effektivnost’ trenirovok s izolirovannym i sochetannym vozdeystviem gipoksiey i giperkapniey v eksperimente. Byulleten’ eksperimental’noy biologii i mediziny [Neuroprotective effects of individual or combined exposure to hypoxia and hypercapnia in the experiment]. Bul Experimental Biology Medicine, 2013, vol. 155, no. 3, pp. 302–304. (in Russian).
7. Miroshnichenko I.I., Smirnov L.D., Yasnezov V.V. [et all.] Neyrochimicheskie aspekty deystviya meksidola [Neurochemical aspects of the action of Mexidol]. Chelovek i le-karstvo : tez. dokl. VII Ross. naz. kongr. Moskva, 2000, s. 661. (in Russian).
8. Lukyanova L.D. Sovremennye problemy adaptazii k gipoksii. Signal’nye mechanizmyi ich rol’ v sistemnoy regulyazii [Current issues of adaptation to hypoxia. Signal mechanisms and their role in system regulation]. Patologicheskaya fiziologiya i eksperimental’naya terapiya, 2011, no. 1, pp. 3–19. (in Russian).
9. Luk’yanova L.D. Metodicheskie rekomendazii po eksperimental’nomu izucheniyu preparatov, predlagaemych dlya klinicheskogo izucheniya v kachestve antigipoksicheskich sredstv [Guidelines for the experimental study of drugs proposed for clinical study as antihypoxic drugs]. Moskva, 1990, 18 s. (in Russian).
Формат файла: pdf (615.58 Кб)